Thursday, 29/07/2021 - 02:37|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trực thuộc triển khai Thông báo số 790/TB-SGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ năm học 2021 - 2022 đến tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh của đơn vị. Phổ biến rộng rãi đến nhân dân bằng nhiều hình thức và đăng tải lên website của đơn vị. 

(Đính kèm Thông báo số 790/TB-SGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

- Thông báo số 790/TB-SGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang:

THONG BAO DANH MUC SACH GIAO KHOA LOP 1 LOP 2 LOP 6.pdf

- Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang:

 Quyet dinh Phe duyet sach giao khoa lop 1 lop 2 va lop 6 tinh Hau Giang tu nam hoc 2021 - 2022.pdf

Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực